Taikinamasis tarpininkavimas

Taikinamojo tarpininkavimo organizavimas

Antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas, įvertinęs konkrečias ginčo, kurį sprendžiant jis teikia antrinę teisinę pagalbą, aplinkybes, gali inicijuoti ginčo sprendimą taikinamojo tarpininkavimo būdu ir pasiūlyti Valstybės garantuojamai teisinės pagalbos tarnybai (toliau – tarnyba) priimti sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo.

Su šiuo siūlymu tarnybai pateikiami ir ginčo šalių sutikimai spręsti ginčą taikinamojo tarpininkavimo būdu. Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad taikinamąjį tarpininkavimą vykdytų iš taikinamojo tarpininkavimo sąrašo pasirinktas konkretus taikinimo tarpininkas, tarnybai nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama taikinimo tarpininkavimo kandidatūra.

Sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo tarnyba priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aukščiau paminėtų dokumentų gavimo. Taikinamojo tarpininkavimo bendra trukmė – keturios valandos, tačiau motyvuotu prašymu bei esant ginčo šalių sutikimams tęsti taikinamąjį tarpininkavimą, trukmė gali būti pratęsta ne daugiau nei keturioms valandoms.

Svarbu.Taikinamasis tarpininkavimas tame pačiame ginče gali būti inicijuojamas tik vieną kartą.

Taikinimo tarpininko parinkimas, taikinamojo tarpininkavimo trukmė, vykdymo tvarka nustatoma teisingumo ministro tvirtinamose Taikinamojo tarpininkavimo taisyklėse. Už taikinamąjį tarpininkavimą mokamas užmokestis numatytas Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse.

 
Taikinamojo tarpininkavimo pabaiga

Taikinamasis tarpininkavimas pasibaigia:

1. ginčo šalims bet kada pasitraukus iš taikinamojo tarpininkavimo  ir apie tai raštu pranešus taikinimo tarpininkui;

2. pasibaigus Taikinamojo tarpininkavimo taisyklėse nustatytam taikinamojo tarpininkavimo laikui arba ginčo šalims nesikreipus į taikinimo tarpininką per 3 mėnesius nuo tarnybos sprendimo gavimo dienos;

3. taikinimo tarpininkui nutraukus taikinamąjį tarpininkavimą, kai:
3.1. taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, taikinimo tarpininko manymu, atsižvelgiant į ginčo aplinkybes ir taikinimo tarpininko kompetenciją, bus neįvykdomas ar neteisėtas;
3.2. jam dėl akivaizdžių aplinkybių nusprendus, kad tęsiant taikinamąjį tarpininkavimą ginčas nebus išspręstas taikiai;

4. ginčo šalims patvirtinus taikos sutartį.Teisinės konsultacijos
(pirminė teisinė pagalba)
 
© Visos teises saugomos. TP